Exkluzívny
prieskum

Postoje slovenských žien ku gynekologickým prehliadkam a rakovine krčka maternice. Karcinóm krčka maternice postihuje predovšetkým mladšie ženy – viac ako polovica prípadov karcinómu krčka maternice sa vyskytuje u žien mladších ako 45 rokov.

Karcinóm krčka maternice je štvrtou najbežnejšou rakovinou u žien na celom svete. V našom prieskume sme sa zamerali na prístup slovenských žien k problematike rakoviny krčka maternice. Oslovili sme 1 000 respondentiek vo veku 15 – 63 rokov.

Cieľom prieskumu bolo

  • zistiť frekvenciu absolvovania preventívnych gynekologických prehliadok,
  • špecifikovať bariéry a motivátory k absolvovaniu týchto prehliadok,
  • zistiť vnímanie a znalosť samotného ochorenia,
  • zistiť informovanosť v oblasti možností prevencie a spôsobov
  • diagnostiky rakoviny krčka maternice a
  • zistiť znalosť diagnostiky v oblasti konvenčnej a Liquid-Based Cytológie.

Výsledkom prieskumu boli kľúčové zistenia, že až 42 % žien navštívi ambulanciu gynekológa v čase, keď už majú nejaký zdravotný problém a až 34 % žien v níma gynekologickú prehliadku ako nepríjemnú.

60 % opýtaných spontánne menovalo cytológiu ako vyšetrenie určené na včasný záchyt možnej rakoviny krčka maternice. 75 % respondentiek deklaruje, že chodí na preventívnu prehliadku aspoň 1x ročne. Ďalších 13 % opýtaných tvrdí, že preventívnu gynekologickú prehliadku absolvuje 2x ročne.

Najčastejším dôvodom vedúcim k absolvovaniu preventívnych prehliadok je starostlivosť o svoje zdravie (82 %). Najčastejšou bariérou tých žien, ktoré gynekológa nenavštevujú je absencia potreby tam ísť, pokiaľ nemajú zdravotné problémy. (60 %)

Skúsenosti s pozitívnym nálezom na krčku maternice má 12 % žien, pričom najviac (17 %) vo veku 41-50 rokov. Až 88 % žien nemá skúsenosť s očkovaním HPV. Skúsenosť má iba 3 % opýtaných, pričom najviac skúseností má veková skupina vo veku 15-20 rokov. Spontánna znalosť LBC je zatiaľ veľmi nízka naprieč vekovou i vzdelanostnou štruktúrou respondentiek.

Na základe vyššie spomínaných výsledkov prieskumu slovenských žien chceme apelovať na dôležitosť pravidelných preventývnych prehliadok, ktoré sú kľúčové. Neodkladajte ich a predchádzajte problémom skôr, než môžu vzniknúť. Pýtajte si u svojho lekára LBC cytológiu, ktorá má vysokú záchytnosť predrakovinových štádií krčka maternice. Automatizované spracovanie cytologických vzoriek predstavuje svetovú špičku v kvalite cytologickej diagnostiky.

Menu